NITTO-FUJI Việt Nam, NFIV
NITTO-FUJI Việt Nam, Flag usa
NITTO-FUJI Việt Nam, Flag jp
NITTO-FUJI Việt Nam, Trách nhiệm xã hội
■ Trang chủ  > Trách nhiệm xã hội  > Chính sách môi trường
Chính sách môi trường
CÔNG TY TNHH NITTO-FUJI INTERNATIONAL VIỆT NAM luôn tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường thông qua việc áp dụng những hành động thân thiện và có trách nhiệm với môi trường trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm tạo ra các sản phẩm an toàn, an tâm và đáng tin cậy.
Chúng tôi thiết lập và không ngừng cải tiến hệ thống quản lý cũng như các chính sách môi trường dưới đây để phù hợp với môi trường địa phương, khu vực và toàn cầu.
  NITTO-FUJI Việt Nam, イメージ:環境方針
NITTO-FUJI Việt Nam, 1. Giảm bớt tác động tiêu cực đến môi trường trong sản xuất bằng cách áp dụng và cải tiến các quy trình quản lý bảo vệ môi trường.
NITTO-FUJI Việt Nam, 2. Tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm tài nguyên và thúc đẩy tái chế rác thải .
NITTO-FUJI Việt Nam, 3. Tuân thủ luật bảo vệ môi trường.
NITTO-FUJI Việt Nam, 4. Xây dựng mục tiêu phù hợp với chính sách môi trường toàn cầu, định kỳ đánh giá và cải tiến mục tiêu.
NITTO-FUJI Việt Nam, 5. Phổ biến chính sách môi trường cho tất cả nhân viên thông qua chương trình đào tạo và kênh thông tin nội bộ.
NITTO-FUJI Việt Nam, back to top